ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH OD 12-28.02.2021


ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH OD 12-28.02.2021KOMUNIKAT

 
Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, o nowych zasadach dostępności i ograniczeniach w obszarze sportu i rekreacji, wywołanych pandemią COVID-19, które obowiązywać na obiektach sportowo-rekreacyjnych (hale i sale sportowe, boiska, w tym Orliki i pozostała infrastruktura zewnętrzna) w okresie od 12-28.02.2021 roku.

Basen zostanie udostępniony po rozruchu technologicznym w dniu 15.02.2021 roku.

 

W udostępnianych obiektach i na terenach sportowych obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253 i 267).

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego na obiektach jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
  1. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133);
  1. zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;
  1. uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu w ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie;
  1. zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
  1. szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
  1. organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne o których mowa w ustawie z dnia 21.122000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
  1. na obiektach sportowych na otwartym powietrzu;
  1. kortów tenisowych przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

10) basenów.

 

Na halach i salach sportowych obowiązywać będą zasady z pkt. 1 do 7.

Siłownia i kort do squasha na nowej hali udostępniane będą w zakresie i na zasadach, o których mowa w cytowanym wyżej Rozporządzeniu.

Z obiektów sportowych na otwartym powietrzu i z basenu będą mogli ponownie skorzystać klienci indywidualni, w ramach amatorskiego uprawiania sportu i rekreacji.

Korzystanie z usług saun, solarium oraz siłowni na basenie będzie możliwe w godzinach określanych przez najemcę GTT DIAMENT,  w zakresie i na zasadach, o których mowa w cytowanym wyżej Rozporządzeniu.

Organizowanie zajęć, imprez i wydarzeń sportowych nadal odbywać się będzie bez udziału publiczności.

Na terenie obiektów obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego dotyczące m.in. zachowania dystansu społecznego 1.5 m, dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego oraz obowiązku zakrywania nosa i ust w wyznaczonych strefach.

 

Uczestnicy zajęć, zawodów i wydarzeń sportowych, korzystający z danego obiektu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wytycznych, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności: przepisów ustaw i rozporządzeń wydanych w związku ze stanem epidemii, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń, wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulaminów, komunikatów i poleceń ustnych zarządcy obiektu. W przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe dodatkowo obowiązują wytyczne właściwego związku sportowego dotyczące formuły i zasad prowadzenia zajęć, zawodów lub wydarzeń sportowych.

 

W zakresie dostępności do obiektów Ośrodka prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR pod n/w nr telefonów oraz śledzenie na bieżąco informacji na www.gosir.gniezno.pl i FB.


* ul.Sportowa 3,4 i 5 i ul.Spokojna - tel. 502-129-615

* ul.Bł.Jolenty 5, ul.Jeziorna - tel. 660-348-114

* ul.Biskupińska, ul.Wrzesińska, ul.Strumykowa, ul.Mała i boisko ul.Czeremchowa, ul.Parkowa - tel. 536-028-830

* ul.Wrzesińska (stadion żużlowy) - tel. 535-721-013


 

TELEFONY ALARMOWE:
tel.112
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
STRAŻ POŻARNA - 998
POLICJA - 997
STRAŻ MIEJSKA - 604 512 000,
SANEPID - 61 426-22-42

Gniezno, dnia 12.02.2021